OM MIXOSCOPE

Med Det Kgl. Biblioteks værktøj MIXOSCOPE kan du skabe dine egne remix af historiske fotografier fra kolonien Dansk Vestindien. Du kan ændre synsvinkel, lægge farver på, sætte forskellige billeder sammen og skrive kommentarer.

Ideen bag MIXOSCOPE er at tilbyde et værktøj, som du kan bruge til at gå i dialog om Danmarks fortid som kolonimagt. Fotografierne er taget af tilrejsende danskere. De skulle vise folk hjemme i Danmark, hvordan livet og befolkningen så ud i den fjerne koloni i Caribien.

Fotografierne fremstiller Dansk Vestindien som et fredsommeligt og eksotisk sted. Men den danske koloni havde gennem århundreder været rammen om både slavehandel og slaveri. På det tidspunkt, hvor fotografierne blev taget, var slaveriet afskaffet. Men der var stadig store sociale forskelle, og størstedelen af den lokale befolkning levede under dårlige forhold.

Med MIXOSCOPE kan du rykke personerne ud af deres vante omgivelser. Du kan skabe nye landskaber med nye betydninger. Du kan lade mennesker på billederne tale i replikker, og du kan udfordre den synsvinkel, som fotografen har valgt.

Vær endelig kreativ - diskutér og debattér. Men lad være med at udtrykke dig nedsættende, mobbe eller chikanere. Husk at behandle andre, som du selv vil behandles. Det Kgl. Bibliotek vælger løbende, hvad der vises i MIXOSCOPES galleri. MIXOSCOPE er skabt i forbindelse med udstillingen Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien. Det er finansieret af Handelsgartner Harry Opstrups Fond.

kblogo

MIXOSCOPE

The Royal Library’s tool MIXOSCOPE lets you create your own remix of historic photos from the Danish colony in the West Indies. You can change perspective, add colours, put different photos together and write comments.

The idea behind MIXOSCOPE is to offer a tool that you can use to engage in a dialogue on Denmark's past as a colonial power. The photos are taken by visiting Danes. They were supposed to show people back home in Denmark how life and people looked like in the remote colony in the Caribbean.

The photos portray the Danish West Indies as a peaceful and exotic place. But for centuries, the Danish colony had been the frame of both slave trade and slavery. At the time when the photos were taken, slavery had already been abolished. However, great social divides still existed and most of the population lived under poor conditions.

With MIXOSCOPE you can take the subjects out of their usual surroundings. You can create new landscapes with new contexts. You can leave the people on the photos speak in lines and you can challenge the perspective that the photographer has chosen.

Be as creative as you like - discuss and comment. But avoid expressing yourself in derogatory, bullying or harassing terms.  Remember to treat others as you want to be treated. The Royal Library will select what is shown in the gallery MIXOSCOPES. MIXOSCOPE is developed in connection with the Exhibition Blind spots. Images of the Danish West Indies colony. It is funded by Handelsgartner Harry Opstrups Fond.

kblogo